طریقه کار باتری

بهبود عملکرد باتری در دمای پایین
18 خرداد 1401

تحقیقات جدید منتشر شده عناصر طراحی بهینه الکترولیت های آبی را برای استفاده در باتری های آبی با دمای ...