باتری

بهبود عملکرد باتری در دمای پایین
18 خرداد 1401

تحقیقات جدید منتشر شده عناصر طراحی بهینه الکترولیت های آبی را برای استفاده در باتری های آبی با دمای ...