اینترنت مجلس

علل دسترسی محدود اینترنت برای دانش آموزان و دانشجویان
14 مرداد 1400

آیا دانش آموزان و فرهیختگان مستلزم محدودیت برای دسترسی به اینترنت هستند؟   امروزه دغدغه ی بسیاری از دانش آموزان، ...