امنیت سایبری در ایران

استانداردها و مقررات امنیت سایبری
1 اردیبهشت 1401

نگاهی به استانداردها و مقررات امنیت سایبری دفاع از سازمان شما در برابر حملات سایبری در حالی که همچنان مطابقت ...

مقاله روشی که هوش مصنوعی می تواند تهدیدات ((امنیت سایبری)) را کاهش دهد
7 فروردین 1401

دنیای امنیت سایبری با هوش مصنوعی مانند میدان جنگ است. ابزارهای موجود در اختیار کارشناسان امنیتی نیز توسط مجرمان ...