ارائه خدمات سرویس و نگهداری دوره ای رایگان جهت حصول اطمینان از کارکرد صحیح سیستم و مراجعات منظم به منظور آگاهی از عملکرد صحیح سیستم دوربین مدار بسته و ارایه قرارداد پشتیبانی و نگهداری دوربین مدار بسته با قیمت و تعرفه های حداقلی برای مجموعه های بزرگ.